Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Etalagepoppengigant B.V., KvK-nummer 04083437.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep/bedrijf of rechtspersoon in wiens opdracht goederen worden geleverd en/of diensten worden verleend.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst terzake het leveren van goederen en/of verlenen van diensten.

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende drie weken, tenzij de aanbieding anders vermeldt.
 3. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden middels een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.
 5. Opgegeven adressen: Indien de Opdrachtnemer een onjuist adres opgeeft of een adreswijziging wenst na het verzenden van de producten of de vervoerder kan om andere redenen het pakket niet afgeven zullen en kosten in rekening worden gebracht van tenminste € 15,-

Artikel 3 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 2. In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

Artikel 4 – Reclame
Indien Opdrachtgever niet terstond nadat hij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Transport- en/of verzendkosten zijn altijd voor rekening van Opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien de schade gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is de Opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling dient vooraf te geschieden of indien anders binnen acht dagen na factuurdatum.
 2. Hierop volgt een herinnering met een termijn 5 dagen, direkt hierna volgt er een Incasso procedure.
 3. Indien Opdrachtgever ingebreke blijft met tijdige betaling,  is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast  is Opdrachtgever incassokosten  verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- , tenzij de wet anders bepaalt. Voorts is Opdrachtgever gehouden de kosten van een gerechtelijke procedure te vergoeden.
 4. Alle bedragen zijn excl. 21 % Btw.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.